Informació Tràmit "Alta procedent d'un altre municipi"

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)
Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Canals de tramitació

Podeu enviar la sol·licitud i els documents necessaris per Internet, però la modificació no es farà efectiva fins que no us desplaceu a l'Ajuntament per signar en el full del padró.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

Si procediu d'un altre municipi de l'estat espanyol, feu constar a la sol·licitud el nom de la localitat de procedència i la baixa es tramitarà automàticament.

Si sou propietaris de l'habitatge:
- Fotocòpia de l'escriptura de propietat.
- DNI, NIE o passaport de totes les persones que es volen empadronar.
- En cas d'un menor sense DNI, el corresponent llibre de família.
- Tots els majors de 18 anys hauran de personar-se a l'Ajuntament per signar el full del padró.

Si sou llogaters de l'habitatge:
- Fotocòpia del contracte de lloguer.
- DNI de totes les persones que es volen empadronar.
- En cas d'un menor sense DNI, el corresponent llibre de família.
- Tots els majors de 18 anys hauran de personar-se a l'Ajuntament per signar en el full del padró.
Nota: si en el contracte de lloguer figura només el nom d'una persona i hi ha més gent que vol empadronar-se en el mateix domicili, és necessari que el propietari de l'habitatge es desplaci a l'Ajuntament per tal de firmar la corresponent autorització.

Si no sou ni propietaris ni llogaters de l'habitatge:

- El propietari de l'habitatge ha de personar-se a l'Ajuntament per tal de signar l'autorització conforme deixa empadronar aquella/es persona/es en el seu habitatge.
- DNI de totes les persones que es volen empadronar.
- En cas d'un menor sense DNI, el corresponent llibre de família.
- Tots els majors de 18 anys hauran de personar-se a l'Ajuntament per signar el full del padró.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.