Informació Tràmit "Queixes, suggeriments i propostes"

Qui el pot demanar
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació
Presencial/Telemàtic/Correu postal.

Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud
No n'hi ha.

Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.

Preu
Sense cost.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Impresos del tràmit
Documentació complementària que considereu pertinent.

Normativa
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Termini de resolució
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.